Nieruchomości prywatne - EVAL Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Łódź

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nieruchomości prywatne

OFERTA
   Usługa zarządzania nieruchomością będącą własnością osoby fizycznej może mieć charakter kompleksowego zarządzania nieruchomością lub realizacji tylko wybranych czynności z zakresu szeroko pojętej obsługi zarządzania i eksploatacyjno-administracyjnej powierzanej nieruchomości. 

   Zadania realizowane są zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Właściciela nieruchomości z  uwzględnieniem obowiązujących norm
i przepisów.

         Proponowany zakres usług obejmuje: 

Obsługę administracyjną:
 • Ustalenie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;
 • Prowadzenie ewidencji najemców;
 • Przygotowywanie, opiniowanie i nadzorowanie wykonywania umów związanych z eksploatcją nieruchomości jak np. dotyczących utrzymania porządku i czystości;
 • Przygotowywanie umów ubezpieczenia nieruchomości;
 • Przygotowywanie, opiniowanie i nadzorowanie wykonywania umów związanych z dostarczaniem mediów do nieruchomości;
    • Kalkulowanie wysokości opłat wnoszonych przez najemców tytułem mediów oraz przedstawianie ich do akceptacji przez Właściciela, jak również 
   dokonywanie aktualizacji raz w roku;
 • Widnykacja należności od zalegających najemców;
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji z najemcami w imieniu Właściciela nieruchomości;
 • Zlecanie i nadzór usług w zakresie należytego utrzymania porządku i czystości; 

Obsługę techniczną:
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości;
 • Zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom wykonywanie bieżących konserwacji, a także drobnych napraw;
 • Proponowanie i przygotowywanie planu remontów koniecznych do wykonania w uzgodnieniu z Właścicielem oraz kontrola i nadzór nad ich 
   
prawidłowym wykonaniem;

Obsługę księgową;
 • Prowadzenie księgowości uproszczonej oraz przedstawianie comiesięcznych sprawozdań do 20-go każdego miesiąca;
 • Kontrola faktur i rachunków od kontrahentów oraz dostawców mediów pod kątem merytorycznym, formalnoprawnym i  rachunkowym;
 • Obsługa płatności publiczno - prawnych poprzez dostarczanie przelewów do płatności;
 • Nadzorowanie bieżącej gospodarki finansowej nieruchomości, analizowanie możliwości wystąpienia zagrożenia płynności finansowej; 

          Obsługę najemców:
 Przygotowywanie, opiniowanie i kontrola nad wykonaniem umów najmu;
•  Przygotowywanie indywidualnych informacji o opłatach dla najemców, dostarczanie druków przelewów;
•  Przygotowywanie zaświadczeń, poświadczeń celem uzyskania dodatku mieszkaniowego lub przedłożenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
•  Informowanie najemców o wizytach administratora na terenie nieruchomości;  
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego