Księgowość dla Wspólnot

Obsługa finansowo-księgowa Wspólnoty Mieszkaniowej obejmuje:

  • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną- sporządzanie stosownych sprawozdań finansowych
  • dokonywanie płatności na rzecz usługodawców- przygotowywanie planów rocznych dla Wspólnot- przygotowywanie rozliczeń planów rocznych
  • przygotowywanie stosownych naliczeń zgodnie z podjętymi uchwałami w tym zakresie
  • dokonywanie rozliczeń mediów: zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania na podstawie wskazań z podliczników
  • przyznawanie każdemu właścicielowi lokalu indywidualnego loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z e-kartoteki- obsługa rachunku bankowego Wspólnoty w tym dokonywanie płatności i przygotowywanie przelewów do autoryzacji
  • przygotowywanie zestawień obrotów i sald księgowych na podstawie wyciągów bankowych odzwierciedlających stan finansowy Wspólnoty- miesięczne informacje dla Zarządu Wspólnoty o poniesionych kosztach utrzymania i dochodach Wspólnoty
  • windykacja należności


Jeśli zdecydowali Państwo, że Wasza Wspólnota Mieszkaniowa będzie samodzielnie zarządzać nieruchomością to potrzebujecie solidnego, rzetelnego biura, które poprowadzi skomplikowaną księgowość Waszej wspólnoty.

Gwarantujemy prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.