Nieruchomości prywatne

Usługa zarządzania nieruchomością będącą własnością osoby fizycznej może mieć charakter kompleksowego zarządzania nieruchomością lub realizacji tylko wybranych czynności z zakresu szeroko pojętej obsługi zarządzania i eksploatacyjno-administracyjnej powierzanej nieruchomości. 

Zadania realizowane są zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Właściciela nieruchomości z  uwzględnieniem obowiązujących norm
i przepisów.

Proponowany zakres usług obejmuje: 

Obsługę administracyjną: 

 • Ustalenie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości; 
 • Prowadzenie ewidencji najemców; 
 • Przygotowywanie, opiniowanie i nadzorowanie wykonywania umów związanych z eksploatacją nieruchomości jak np. dotyczących utrzymania porządku i czystości; 
 • Przygotowywanie umów ubezpieczenia nieruchomości; 
 • Przygotowywanie, opiniowanie i nadzorowanie wykonywania umów związanych z dostarczaniem mediów do nieruchomości;    
 • Kalkulowanie wysokości opłat wnoszonych przez najemców tytułem mediów oraz przedstawianie ich do akceptacji przez Właściciela, jak również    dokonywanie aktualizacji raz w roku; 
 • Windykacja należności od zalegających najemców; 
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji z najemcami w imieniu Właściciela nieruchomości; 
 • Zlecanie i nadzór usług w zakresie należytego utrzymania porządku i czystości; 


Obsługę techniczną:

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości;
 • Zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom wykonywanie bieżących konserwacji, a także drobnych napraw; 
 • Proponowanie i przygotowywanie planu remontów koniecznych do wykonania w uzgodnieniu z Właścicielem oraz kontrola i nadzór nad ich  prawidłowym wykonaniem;


Obsługę księgową; 

 • Prowadzenie księgowości uproszczonej oraz przedstawianie comiesięcznych sprawozdań do 20-go każdego miesiąca;
 • Kontrola faktur i rachunków od kontrahentów oraz dostawców mediów pod kątem merytorycznym, formalnoprawnym i  rachunkowym; 
 • Obsługa płatności publiczno-prawnych poprzez dostarczanie przelewów do płatności; 
 • Nadzorowanie bieżącej gospodarki finansowej nieruchomości, analizowanie możliwości wystąpienia zagrożenia płynności finansowej; 

 

Obsługę najemców:

 • Przygotowywanie, opiniowanie i kontrola nad wykonaniem umów najmu;
 • Przygotowywanie indywidualnych informacji o opłatach dla najemców, dostarczanie druków przelewów;
 • Przygotowywanie zaświadczeń, poświadczeń celem uzyskania dodatku mieszkaniowego lub przedłożenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
 • Informowanie najemców o wizytach administratora na terenie nieruchomości;