Wspólnoty mieszkaniowe

W zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami stosujemy sprawdzone nowoczesne procedury, które przyczyniają się do optymalizacji kosztów ponoszonych przez Właścicieli lokali oraz gwarantują poprawę stanu technicznego nieruchomości.
 

Oferta kompleksowej obsługi Wspólnoty Mieszkaniowej obejmuje:

 • obsługę administracyjną;
 • obsługę księgową;
 • obsługę prawną;
 • obsługę techniczną.

W ramach obsługi administracyjnej oferujemy:

 

 • Przygotowywanie umów w zakresie obsługi technicznej oraz eksploatacyjnej nieruchomości, dokonywanie zmian jak również ich rozwiązywanie w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Zawieranie umów ubezpieczenia nieruchomości wspólnej;
 • Ewidencjonowanie lokali, bieżące aktualizowanie dokumentacji dotyczącej lokali, weryfikacja stanu prawnego i faktycznego;
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Zapewnienie obsługi eksploatacyjnej nieruchomości;
 • Zlecanie i nadzór usług w zakresie należytego utrzymania porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku Właścicieli lokali wraz z terenem przynależnym do nieruchomości;
 • Wynajem części wspólnych nieruchomości zgodnie z podjętymi uchwałami oraz zawieranie stosownych umów w tym zakresie;
 • Bieżące kontrolowanie i nadzór nad sposobem wykonywania usług zleconych dostawcom i kontrahentom;
 • Egzekwowanie uprawnień Właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na części wspólnej nieruchomości oraz innych zobowiązań dotyczących części wspólnych nieruchomości;
 • Zwoływanie, przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Powiadamianie Właścicieli lokali o podjętych uchwałach;
 • Wizyty administratora na terenie nieruchomości;
 • Dostęp do e-kartoteki;

 

W ramach obsługi księgowej oferujemy:

 

 • Obsługę rachunku bankowego oraz dokonywanie rozliczeń w ramach udzielonego pełnomocnictwa;
 • Lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na lokatach bankowych, rachunkach oszczędnościowych;
 • Przygotowywanie wniosków i dokumentacji niezbędnych do zaciągnięcia kredytów bankowych;
 • Pomoc w uzyskaniu kredytów z dofinansowaniem przez BGK (kredyt termomodernizacyjny, kredyt remontowy);
 • Prowadzenie księgowości Wspólnoty zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 24.06.1994r. o własności lokali;
 • Ujmowanie zdarzeń księgowych w porządku chronologicznym i systematycznym;
 • Przygotowywanie indywidualnych informacji o wysokości opłat oraz o saldzie danego lokalu;
 • Pobieranie i rozliczanie wnoszonych przez Właścicieli zaliczek na poczet kosztów mediów rozliczanych indywidualnie, kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 • Szczegółowe prezentowanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną ponoszonych przez Wspólnotę;
 • Ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie analizy ponoszonych wydatków i kosztów;
 • Kontrolę prawidłowości otrzymywanych od usługodawców faktur, rachunków, a także dokonywanie płatności;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • Przygotowywanie i składanie do właściwego Urzędu Skarbowego deklaracji CIT i PIT i innych w formie elektronicznej;
 • Przygotowywanie projektów rocznych planów gospodarczych zarządzania nieruchomością wspólną;
 • Archiwizacja dokumentacji księgowej;
 • Prowadzenie e-kartoteki dla Właścicieli lokali.W ramach obsługi prawnej oferujemy:

 

 • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej „na zewnątrz” przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • Doradztwo dla obsługiwanych przez Firmę nieruchomości oraz pomoc współpracującej z firmą kancelarii adwokackiej;
 • Współpraca z kancelariami prawnymi przy prowadzeniu trudnych spraw;
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów z gestorami, wykonawcami, najemcami;
 • Przygotowywanie i opiniowanie innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej;
 

 

W ramach obsługi technicznej oferujemy:

 

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości;
 • Zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom wykonywanie bieżących konserwacji, a także drobnych napraw umożliwiających Właścicielom korzystanie z urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie nieruchomości wspólnej;
 • Likwidowanie awarii instalacji i urządzeń w części dotyczących nieruchomości wspólnej oraz usuwanie ich skutków;
 • Pomoc mieszkańcom w zakresie usuwania awarii powstałych w ich lokalach w instalacjach nie dotyczących części wspólnej nieruchomości (na koszt Właściciela lokalu);
 • Przeprowadzanie wymaganych przepisami prawa przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie;
 • Poszukiwanie wykonawców (w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej) robót budowlanych, przedkładanie najkorzystniejszych ofert, negocjowanie warunków i cen zawieranych umów.
 • Pomoc techniczna w naglych awariach – 24h pogotowie techniczne.