Wspólnoty Mieszkaniowe - EVAL Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Łódź

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wspólnoty Mieszkaniowe

OFERTA
      
   W zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami stosujemy sprawdzone nowoczesne procedury, które przyczyniają się do optymalizacji kosztów ponoszonych przez Właścicieli lokali oraz gwarantują poprawę stanu technicznego nieruchomości. 

 Oferta kompleksowej obsługi Wspólnoty Mieszkaniowej obejmuje: 
  obsługę administracyjną;
  obsługę księgową;
  obsługę prawną; 
  obsługę techniczną.

    

W ramach obsługi aministracyjnej oferujemy:
 Reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach między Właścicielami;
 Przygotowywanie umów w zakresie obsługi technicznej oraz eksploatacyjnej nieruchomości, dokonywanie zmian, jak również ich rozwiązywanie
w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej;
 Zawieranie umów ubezpieczenia nieruchomości wspólnej;
 Ewidencjonowanie lokali, bieżące aktualizowanie dokumentacji dotyczącej lokali, weryfikacja stanu prawnego i faktycznego;
 Prowadzenie bieżącej korespondencji w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej;
 Zapewnienie obsługi eksploatacyjnej nieruchomości;
 Zlecanie i nadzór usług w zakresie należytego utrzymania porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku Właścicieli lokali wraz z terenem przynależnym do nieruchomości;
 Wynajem części wspólnych nieruchomości zgodnie z podjętymi uchwałami oraz zawieranie stosownych umów w tym zakresie;
 Bieżące kontrolowanie i nadzór nad sposobem wykonywania usług zleconych dostawcom i kontrahentom;
 Egzekwowanie uprawnień Właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na części wspólnej nieruchomości oraz innych zobowiązań dotyczących części wspólnych nieruchomości;
 Zwoływanie, przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 Powiadamianie Właścicieli lokali o podjętych uchwałach;
 Wizyty administratora na terenie nieruchomości;
• Dostęp do e-kartoteki;

W ramach obsługi księgowej oferujemy:
 Obsługę rachunku bankowego oraz dokonywanie rozliczeń w ramach udzielonego pełnomocnictwa;
 Lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na lokatach bankowych, rachunkach oszczędnościowych;
 Przygotowywanie wniosków i dokumentacji niezbędnych do zaciągnięcia kredytów bankowych;
 Pomoc w uzyskaniu kredytów z dofinansowaniem przez BGK (kredyt termomodernizacyjny, kredyt remontowy);
 Prowadzenie księgowości Wspólnoty zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 24.06.1994r. o własności lokali;
 Ujmowanie zdarzeń księgowych w porządku chronologicznym i systematycznym;
 Przygotowywanie indywidualnych informacji o wysokości opłat oraz o saldzie danego lokalu;
 Pobieranie i rozliczanie wnoszonych przez Właścicieli zaliczek na poczet kosztów mediów rozliczanych indywidualnie, kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 Szczegółowe prezentowanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną ponoszonych przez Wspólnotę;
 Ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie analizy ponoszonych wydatków i kosztów;
 Kontrolę prawidłowości otrzymywanych od usługodawców faktur, rachunków, a także dokonywanie płatności;
 Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 Przygotowywanie i składanie do właściwego Urzędu Skarbowego deklaracji CIT i PIT i innych w formie elektronicznej;
 Przygotowywanie projektów rocznych planów gospodarczych zarządzania nieruchomością wspólną;
 Archiwizacja dokumentacji księgowej;
 Prowadzenie e-kartoteki dla Właścicieli lokali.

          W ramach obsługi prawnej oferujemy:
 Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej „na zewnątrz” przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 Doradztwo dla obsługiwanych przez Firmę nieruchomości oraz pomoc współpracującej z firmą kancelarii adwokackiej;
 Współpraca z kancelariami prawnymi przy prowadzeniu trudnych spraw;
 Przygotowywanie i opiniowanie umów z gestorami, wykonawcami, najemcami;
 Przygotowywanie i opiniowanie innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej;

           W ramach obsługi technicznej oferujemy:
 Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz przechowywanie dokumentacji technicznej nieruchomości;
 Zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom wykonywanie bieżących konserwacji, a także drobnych napraw umożliwiających Właścicielom korzystanie
 z urządzeń 
i instalacji stanowiących wyposażenie nieruchomości wspólnej;
 Likwidowanie awarii instalacji i urządzeń w części dotyczących nieruchomości wspólnej oraz usuwanie ich skutków;
 Pomoc mieszkańcom w zakresie usuwania awarii powstałych w ich lokalach w instalacjach nie dotyczących części wspólnej nieruchomości (na koszt Właściciela lokalu);
 Przeprowadzanie wymaganych przepisami prawa przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie;
 Poszukiwanie wykonawców (w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej) robót budowlanych, przedkładanie najkorzystniejszych ofert, negocjowanie warunków i cen zawieranych umów.
• Pomoc technicznaw w naglych awariach - 24h pogotowie techniczne.  
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego